Stadgar

Fastställda 2009-02-25

STADGAR FÖR ÖLANDS KVARNFÖRENING

§ 1

Syfte

Föreningens syfte är att verka för bevarandet av de Öländska väderkvarnarna. Ölands kvarnförening är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening.

§ 2

Ölands kvarnförening skall verka genom att;

 • Öka intresset för och kunskaperna om de öländska väderkvarnarna hos allmänheten genom kontakter med massmedia, andra intressenter, medlemmar och organisationer.
 • Stimulera till att skapa och förmedla kontakter, erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och andra berörda föreningar liksom med regionala och lokala företrädare i samhället.
 • Bygga upp medlemmarnas kompetens om de Öländska väderkvarnarna och bistå kvarnägare genom rådgivning och kompetensutveckling.
 • Engagera fler människor i arbetet med att bevara och sprida kunskaper om de Öländska väderkvarnarna.
 • Upprätta och uppdatera register över Ölands väderkvarnar, deras kondition och underhållsbehov.
 • Kontinuerligt utveckla föreningens verksamhet genom att stimulera till diskussioner om verksamheten, inhämtande av ny kunskap samt till samverkan och erfarenhetsutbyte.

§ 3

Organisation

Ölands kvarnförening består av betalande medlemmar och stödjande organisationer, som alla vill främja det ändamål som framgår av paragraf 2 i dessa stadgar.

Ölands kvarnförenings högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelse för kvarnföreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. Ölands kvarnförenings verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 4

Avgifter

Årsavgiften för medlemmar och organisationer beslutas av ordinarie årsmöte. Den som inträder som ny medlem efter den 30 september erlägger inte avgift för inträdes året.

Medlem som inte erlagt fastställd avgift före ordinarie årsmöte förlorar medlemskapet.

§ 5

Ordinarie årsmöte

Årsmöte i Ölands kvarnförenings ska hållas senast den 15 mars på tid och plats som styrelsen beslutar.

Årsmötet består av medlemmarna, ombud för föreningar och för stödjande organisationer och ledamöterna i Ölands kvarnförenings styrelse.  Röstning utövas endast genom personlig närvaro. Röstberättigad är varje medlem och ansluten förening. Varje ansluten förening representeras med ett ombud för varje 100-tal betalande medlem.

Ledamöterna i Ölands kvarnförenings styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Kallelse och dagordning

Kallelse till årsmöte sker genom annonsering i lokala media senast två veckor före mötet. Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast en vecka före årsmötet. I årsmöteshandlingar skall finnas; dagordning, verksamhetsberättelse, av styrelsen behandlade motioner, valberedningens förslag samt förslag till budget och verksamhetsplan.

Ärenden vid ordinarie årsmöte

Registrering av medlemmar och styrelseledamöter, fastställande av röstlängd samt tilldelning av röstkort.

1  Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

2  Val av årsmötesfunktionärer:

 • mötesordförande
 • mötessekreterare
 • två protokolljusterare
 • två rösträknare

3 Fastställande av dagordning

4 Årsredovisning.

 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk berättelse
 • föredragning av revisorernas berättelse

5  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6 Val av

 • ordförande för ett år
 • tre ordinarie ledamöter för två år (första året tre för ett år och tre för två år)
 • två ersättare för två år (första året två ersättare för ett år och två för två år)
 • två revisorer för ett år
 • två ersättare för revisorerna för ett år
 • valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande

7 Behandling av inkomna och av styrelsen behandlade motioner.

8 Fastställande av årsavgifter Ölands kvarnförening

9  Fastställande av budget och verksamhetsplan

Frågor utöver de som finns med på styrelsens förslag till dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade beslutar så, men beslut får inte fattas i sådana frågor.

Motion till Ölands kvarnförenings årsmöte kan väckas av varje medlem eller stödjande organisation

Sådan motion ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Årsmötet fattar beslut med anledning av sådana inkomna motioner.

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden.

§ 6

Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller revisorerna finner att det finns behov av det. Extra årsmöte kan även hållas när minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen begär det. Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötet. Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden som upptagits på den dagordning som gjorts tillgänglig på föreningens hemsida för medlemmarna i samband med kallelsen. Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 7

Styrelse

Mellan årsmötena är styrelsen Ölands kvarnförenings beslutande organ. Styrelsen leder Ölands kvarnförenings verksamhet i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut.

Styrelsen består av ordföranden jämte sex ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt kassör. Styrelsen kan härutöver utse medlemmar för särskilda uppgifter och arbetsgrupper inom föreningen. Styrelsen kan även för särskilda uppdrag i sådana arbetsgrupper knyta till sig externa experter. Styrelsen fattar beslut om på vilket sätt arbetsgruppers arbete skall rapporteras.

Styrelsen sammanträder i enlighet med upprättad sammanträdesplan dock minst fyra gånger om året. Därutöver när ordföranden finner lämpligt eller när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.  Den är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Kallelse till sammanträde ska finnas tillgängliga på föreningens hemsida för ledamöter två veckor i förväg.

Vid sammanträde förs och justeras protokoll på sätt som styrelsen beslutar.

Protokoll skall finnas till tjänstgöring. tillgängligt för ledamöter via e-post tre veckor efter ordinarie sammanträde.När ordinarie ledamot får förhinder kallar denne själv en ersättare

Sekreteraren för protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden, upprättar verksamhetsberättelse samt sköter, i samråd med ordföranden, föreningens korrespondens.

Kassören ansvarar för föreningens ekonomiska angelägenheter, håller styrelsen kontinuerligt underrättad om det ekonomiska läget samt förser revisorerna sex veckor före ordinarie årsmöte med redogörelse för föreningens inkomster och utgifter under verksamhetsåret.  

Ölands kvarnförenings styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget samt övriga förslag som är av betydelse för verksamheten. Styrelsen skall yttra sig över till årsmötet inkomna motioner.

Ölands kvarnförenings firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

§ 8

Räkenskaper och revision

Ölands kvarnförenings räkenskaper förs per kalenderår. För granskning av kvarnföreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid årsmötet två revisorer och två ersättare.

 Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast två veckor före årsmötet till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid årsmötet.

§ 9

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar föreslås av styrelsen och beslutas av Ölands kvarnförenings ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 10

Upplösning

Beslut om upplösning av Ölands kvarnförenings kan fattas; endast om styrelsen framlagt sådant förslag, styrelsens förslag framlagts vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte samt att detta förslag vid vardera årsmötet biträtts av minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade.

Är Ölands Kvarnförenings upplösning beslutad, ska dess tillgångar fördelas till de Öländska hembygdsföreningar som är medlemmar.

Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

Rulla till toppen